تکنولوژی های معاملاتی

همواره بازارهای نوظهور با چالش حجم و عمق کم بازار مواجه بوده است. تعهد بازارگردان ایجاد اطمینان خریداران و فروشندگان از نقدشوندگی سهم، منصفانه و منطقی بودن معاملات سهم است. در بازار گردانی الگوریتمی ماموریت ما بهبود بازار است.